Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

          

FEBRUARI 2010: DISASTERPLAN BLOEMENDALERPOLDER

 

BLOEMENDALERPOLDER INGEVULD ZONDER MUIDEN

De Bloemendalerpolder, die voor het grootste deel in Muiden ligt, wordt in de toekomst ingericht zonder dat de gemeente Muiden heeft meebeslist . De provincie Noord-Holland en de gemeente Weesp hebben samen voor Muiden bepaald hoe en waar er woningen, wegen en voorzieningen komen. Muiden staat aan de zijlijn.

In februari 2009 trok de provincie Noord Holland de regie over de polderplannen naar zich toe omdat het vond dat het allemaal te lang duurde. Weesp en Muiden weigerden het akkoord te tekenen dat op dat moment bereikt was tussen de provincie, het Rijk, drie marktconsortia en het hoogheemraadschap . Reden van de weigering was dat het aantal woningen dat in het akkoord was afgesproken voor de beide gemeenten onaanvaardbaar was. Wethouder van Muiden Fred Winnubst vertelde in de Gooi- en Eemlander van 13 februari 2009: “Beide gemeenteraden hebben dat voltallig besloten. We zijn niet tegen bebouwing, maar we willen wel een mooie natuurlijke inrichting en behoud van natuurwaarden. We gaan ook niet akkoord met de bouw van 150 huizen op de Brediusgronden en twintig in de Vechtzône. En het aantal van 2807 woningen in de polder zou nog aangevuld kunnen worden tot 3000. Dan weet ik nu al te voorspellen wat er straks gaan gebeuren.” Enige tijd later wisselde het college van Weesp van samenstelling. Wethouder Dick Spel maakte plaats voor Jan Heybroek en de Weesper raad koos eieren voor haar geld. Ze besloot toch maar mee te werken met de provincie. Muiden hield haar poot stijf en bleef aanvullende eisen stellen. Ondertussen gingen de plannenmakers door, met als resultaat het onlangs gepresenteerde “ masterplan Bloemendalerpolder.”

Afgelopen donderdag 18 februari 2010 werd in het gemeentehuis van Weesp de presentatie van de plannen gehouden, aan de hand van een maquette, themakaarten, boeken en een uitleg door de  plannenmakers persoonlijk, met de mogelijkheid van het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen. Hiervan werd door het publiek massaal gebruik gemaakt.

De legenda van de kaart hierboven is uiterst belangrijk om de plannen goed op hun waarde te kunnen schatten. Zo is bijvoorbeeld te zien dat op de plaats van de beide huidige Muider begraafplaatsen ( de Algemene in het Muiderbos en de Rooms Katholieke ter hoogte van de huidige Vechtbrug) in de plannen niet (meer) voorkomen. Er is bos of “landgoedbos” op de plaats waar nu nog de graven liggen in het Muiderbos. Er is een merkwaardige lichte, ovale plek ergens in de Brediusgronden, die voor een deel niet veranderen in sportvelden of woningen maar blijkbaar ook in bos. De RK-begraafplaats is veranderd in nat of droog grasland. Op een vraag van het HAM op 18/2 aan de plannenmakers hierover werd geantwoord dat de begraafplaatsen “heus wel blijven” en dat we ons geen zorgen hierover hoeven te maken in Muiden. Wel blijft het vreemd dat de begraafplaats Landscroon in Weesp ( rechtsonderaan) wel is afgebeeld (kruisjes) en die in Muiden niet. Volgens het Muider PvdA raadslid Jan Hylkema is het expres gedaan omdat men ‘op papier’ zo kan laten zien dat er twee derde groen blijft in het totale plangebied. Een kwalijke zaak.

 

“DISASTERPLAN” * BLOEMENDALERPOLDER :  

Een impressie van de Bloemendalerpolder, met op de achtergrond enkele gebouwtjes van de Duitse radarpost Seeadler , die naar verwachting in de nieuwbouwplannen zullen moeten verdwijnen. (Foto GK 2010.)

Op een rijtje nog even de belangrijkste bezwaren tegen de voorliggende plannen:

De Gemeente Muiden staat buiten spel. ( De provincie Noord-Holland heeft de  regie overgenomen.)

De Brediusgronden worden bebouwd. (Terwijl Muiden dit graag wil reserveren voor sportvelden).

Er wordt geen rekening gehouden met de belangen van de Sportcombinatie Muiden, die moet verhuizen van het KNSF-terrein. (De provincie wijst naar de Gemeente Muiden, terwijl Muiden zegt dat de provincie alles beslist).

Er komen veel meer woningen dan oorspronkelijk was afgesproken omdat het anders te duur wordt. (3000 in plaats van 2700).

Er komen woningen op plaatsen die vrij zouden blijven. (Langs de Vechtoever komen twee ‘landgoederen’ met appartementen).

Het Duitse radarstation ‘ Seeadler’ uit 1943 zal waarschijnlijk verdwijnen in het centrale meer. (Althans, dat is de verwachting.)

* “Disaster” betekent ramp. Het “ Masterplan” voor de Bloemendelerpolder kan een rampenplan worden als het verkeerd uitpakt. Afgezien van de reeds genoemde bezwaren is het ook nog eens een enorm financieel risico. De gemeentelijke G4-fusie staat sinds de kabinetscrisis op losse schroeven. De toekomst van Muiden en Weesp is onzeker. De provincie Noord-Holland heeft in Ijsland al genoeg geld verloren door slecht beleid.

 

SC MUIDEN IN DE KNEL

Demonstratie van de SC Muiden op 27/1, bij het Gemeentehuis van Muiden, waar met wethouder Fred Winnubst werd gesproken.

De zorgvuldig geplande en geregisseerde voorlichtingsbijeenkomst op het Weesper gemeentehuis op donderdag 18 februari j.l. werd omstreeks 19.45 uur wreed verstoord door een luidruchtige demonstratie van de SportCombinatie Muiden. Bestuursleden, vrijwilligers en vooral ook jeugdige sporters (voetbal, handbal, tafeltennis en zaalvoetbal) kwamen luid toeterend en blazend op fluitjes de zaal binnen waar de presentatie net begonnen was. SC Muiden-voorzitter Peter van Klaveren vroeg namens de vereniging om duidelijkheid over de plek waar in de toekomst gesport kon worden. De provincie wil de Brediusgronden bebouwen en een andere alternatief is er eenvoudig weg niet. Nadat de vragen beleefd aangehoord waren wilde men eigenlijk al weer vertrekken. Iemand uit de zaal vroeg om een reactie van de gedeputeerde Heller. Deze verwees de actievoerders terug naar de Gemeente Muiden. Die moest maar bepalen waar de SC Muiden naar toe moest. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de aanwezige Muider raadsleden. Een felle aanval van met name VVD-raadslid Erik Pieter Vlaanderen volgde, waarbij Bart Heller enigszins geïntimideerd werd door E.P. Vlaanderen.

Na de schorsing die daar op volgde vertrokken de Muider gemeenteraadsleden naar de raadsvergadering in de Kazerne in Muiden, waar de raad unaniem een motie aannam om de Brediusgronden aan te wijzen als de toekomstige plek waar de SC Muiden te zijnertijd naar toe kan verhuizen om te sporten.