Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

 

Aflevering nr. 123: Veni, vidi, visie

 

Onlangs kregen alle inwoners van Muiden een fraaie kleurenfolder in de bus met daarop de visie van de PvdA op de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein voor 2020-2025. Op de valreep dienden de lokale socialisten op 14 juli nog gauw hun plan in bij het zogenaamde ‘Ontwerpatelier’ in het voormalige postkantoor in Muiden. Samen met de PvdA-fractie van Weesp en die van de provincie Noord-Holland leverde de Muider partij een bijdrage aan de discussie over de toekomst van het gebied in het ( zuid-) westen van de gemeente. Men stelt in de inleiding dat men denkt dat deze visie beter aansluit bij wat de bevolking van Muiden wenst. Men heeft nadrukkelijk geluisterd naar wat de bevolking wil en kiest daarom voor kleinschalige woningbouw, met veel sociale woningbouw en volop groen.

En lofwaardig streven. Vooral het feit dat 2/3 deel van de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein groen blijven is een hele verbetering vergeleken met de eerdere plannen van de provincie en de KNSF. De 600 woningen die de PvdA op het KNSF-terrein wil bouwen moeten komen op de weilanden die tot voor kort werden verpacht aan de familie Oudshoorn. Een blik op het bijbehorende kaartje leert echter dat men óf slecht op de hoogte is van de situatie ter plaatse, óf gewoon een slecht geschetst kaartje heeft gemaakt. Een deel van de woningen is namelijk getekend op de plaats waar nu het derde veld en het trainingsveld van de Sportcombinatie Muiden liggen. Op de plaats van het tweede veld zijn bomen getekend. De kantine van SC Muiden is geheel verdwenen. Alleen het eerste veld van SC Muiden is gespaard gebleven. Wat er met de volkstuinen langs de Westzeedijk moet gebeuren wordt niet vermeld, maar wel moet er “ter hoogte van de volkstuinen” in het IJmeer een strand gemaakt worden, volgens de folder. Hoe dit te bereiken is wordt niet vermeld. Dat zijn details.

Over de aanleg van een nieuwe jachthaven zegt de folder: “In het nieuwe meer is er ruimte voor een eventuele jachthaven.” Dat is nogal verwarrend, omdat het vlak achter de zin staat over het nieuwe strand. Bedoeld wordt een jachthaven in het meer in de Bloemendalerpolder. Over een jachthaven in het IJmeer laat men zich niet uit. Volgens woordvoerder Jan Hylkema ligt dit namelijk niet in het plangebied. Het Ontwerpatelier neemt het wel op in haar plannen en ook de verkoop van de Westbatterij aan de KNSF is wel degelijk een onderdeel van de overeenkomst die de gemeente Muiden met de KNSF gesloten heeft, in ruil voor de bouw van minstens 1350 woningen op het KNSF-terrein .   Hierover lees je niets in de visie van de PvdA. De invulling van het gebied rond het torenfort blijft erg vaag en zelfs tegenstrijdig, want in haar visie schrijft de partij: “Bij de inrichting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied. De weilanden rondom de Westbatterij blijven daarom ook open.” Op het kaartje in het midden van de folder is een groen vlakje nabij de Westbatterij te zien, met daarin enkele oranje vlekjes. In werkelijkheid is het gebied rond de voormalige boerderij van de familie Oudshoorn kleiner en bovendien wordt dit lichtgroene stukje “weiland” op het PvdA-kaartje begrensd door een rij bomen waarachter dan direct de nieuwbouwwoningen opdoemen. Hoezo ‘open weilanden?’ Het voormalige inundatiegebied van de Stelling van Amsterdam wordt voor altijd volgebouwd en verpest.

Verder zijn er woningen langs het Kruitpad te zien. Zijn dit allemaal nieuwe woningen of mogen de huidige bewoners daar ook blijven? Details die nog uitgewerkt moeten worden natuurlijk, maar wel details die voor de nodige onrust kunnen zorgen. En dan aan de overkant van de trekvaart; een rijtje bomen, als nieuwe uitloper van het Muiderbos en dan een volgebouwd weiland ten westen van wijk Zuidwest. Met een groepje kantoren in de uiterste punt gesitueerd. De A1 is onder de grond verdwenen in een tunnel, zodat er woningen en kantoren kunnen worden gebouwd op het oude tracé. De tunnel moet beginnen ter hoogte van de huidige oprit naar Amsterdam en helemaal doorlopen naar een plek voorbij de wijk Mariahoeve, aan de andere kant van de Vecht, waar men weer “frisse” lucht kan inademen. Op deze manier wil men zorgen voor een ‘ecologische verbindingszone’ met het Ijmeer, die blijkbaar dwars doorsneden mag worden door een woonwijk. Er moet ook bos komen langs de zuidkant van de A1, dus alle boerderijen daar verdwijnen of worden omgebouwd tot boswachterij. Volgens Jan Hylkema blijft de oude Duitse radarpost “ Seeadler” in het midden van de onder water te zetten Bloemendalerpolder gespaard, maar (het is slechts een schets) dat is niet helemaal zeker. Wel zal er rondom de sporthal van RCM een flink stuk veenweidegebied overblijven. In het midden van de polder moet een groot meer komen dat in verbinding staat met de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Er kunnen woonboten aanmeren en het is leuk voor de recreatie en ook handig als waterberging. Aan de Weesper kant van de polder komt het “leeuwendeel” van de nieuwe huizen te staan, als uitbreiding van de wijk Leeuwenveld. Tot aan de Oude Papenlaan wordt vrijwel alles volgebouwd. Langs de spoorlijn komen bovendien nog een heleboel nieuwe kantoorgebouwen en in de Gemeenschapspolder moet bos worden aangeplant. Men ‘denkt aan een paar landgoederen met circa 100 wooneenheden’ in datzelfde gebied en bovendien stelt men voor de vroegere eendenkooi daar te restaureren. Hoe dat allemaal met elkaar te rijmen valt is nog onduidelijk.

Er komt een nieuwe weg langs het Amsterdam-Rijnkanaal die blijkens het kaartje niet onder maar over de A1 heen gaat. Zal wel weer een detail zijn. De nieuwe weg over het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf IJburg is in de visie van de PvdA in 2020 -2025 nog niet aangelegd, maar het kan ook zijn dat men vond dat het buiten het plangebied lag. De Maxis bestaat in ieder geval nog wel tegen die tijd. Of er dan nog winkels in Muiden zijn valt te betwijfelen.

 

Samengevat zijn er diverse positieve punten in het PvdA-plan te vinden. Op een rijtje gezet:

 • Er wordt naar de wensen van de bevolking (van Muiden) geluisterd.
 • Er komen minder woningen op het KNSF-terrein.
 • Er komt meer sociale woningbouw (minstens 20 %) in het hele plangebied.
 • Er komt een natuurlijke scheiding tussen Muiden en Weesp, in de vorm van een meer.
 • Er komt geen kantorenwand langs de trekvaart in Muiden.
 • Het Kruitbos wordt wandelgebied.
 • Er blijft een deel van de Bloemendalerpolder in gebruik als veenweidegebied.

 

Nadelen zijn er ook:

 • Er is geen enkele garantie dat een dergelijke tunnel er ooit komt (geldt trouwens ook voor het aquaduct in de visie van het ontwerpatelier)
 • De toekomst van SC Muiden is onzeker. Ruimte voor uitbreiding ontbreekt in ieder geval.
 • Er wordt geen duidelijkheid verschaft over de positie van de tuinders en de Westbatterij.
 • De weilanden ten westen van de Westbatterij worden volgebouwd en er wordt nergens gesproken

      over de bijbehorende infrastructuur.

 • Ook de toekomst van de jachthaven in Muiden is niet in het plan opgenomen.
 • De bewoners van het Kruitpad weten niet waar ze aan toe zijn.
 • De situatie langs het Amsterdam-Rijnkanaal is nog onduidelijk.

 

De visie van de PvdA beantwoordt een aantal vragen maar roept tegelijkertijd ook een heleboel andere vragen op. Wellicht zal bij een meer gedetailleerde uitwerking van deze visie een deel van de bezwaren wegvallen, maar het risico bestaat ook dat het tegenovergestelde gebeurt. In grote lijnen biedt het een zinvol alternatief voor het ontwerp dat het Ontwerpatelier presenteert, maar het is niet zonder meer een ideaal plan in mijn ogen                                      

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...