Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

 

Aflevering nr. 115: Gekneusd, maar niet gebroken

 

 • Twee maanden na Zwarte Donderdag (17 februari 2005) is Muiden weer enigszins bijgekomen van de dreun die werd uitgedeeld door de gemeenteraad, toen men accoord ging met de voorstellen om 1350 tot 1475 woningen en 75.000 tot 100.000 m2 kantoorruimte te bouwen op het KNSF-terrein. De beslissing heeft diepe wonden geslagen in de Muider gemeenschap.
 • Weliswaar werd de kapvergunning niet direct verleend, zoals velen vreesden, maar dat is slechts uitstel van executie. Zodra de milieurapportage klaar is en het onderzoek naar de achtergebleven explosieven is afgerond, zal er een nieuwe kapaanvraag worden ingediend. Daar kan zelfs de dwaaltocht van dolende Ridders over het slecht bewaakte terrein niets aan veranderen.
 • Ook de hoop dat de Tweede Kamer een spaak in het wiel zou steken is vervlogen. Ondanks alle lobbywerk van met name Jan Bovenlander en de Stichting Stad Muiden tegen de KNsf-plannen was er geen politieke meerderheid die de minister terugfloot. De tegenstanders likken hun wonden en bezinnen zich op de nu te volgen strategie.
 • Het procederen bij de Raad van State tegen de twijfelachtige gang van zaken mbt de KNSF-kwestie in de gemeenteraad van Muiden is nog een mogelijkheid. De Stichting Behoud Vesting Muiden hoopt daarmee iets te bereiken, maar er is veel geld voor nodig. Een half jaartje advocaten aan het werk houden kost al gauw zo’n 10.000 euro. Er is wel geld binnengekomen, maar het benodigde bedrag kan alleen gehaald worden als er een paar kapitaalkrachtige sponsors bereid zijn om het leeuwendeel te betalen. Nog even sparen dus.
 • Meer soelaas biedt wellicht de Europese Unie, die strenge richtlijnen heeft uitgevaardigd over luchtvervuiling. De aanleg van bedrijventerreinen, snelwegen en woonwijken is al diverse malen tegen gehouden door de Raad van State, op basis van de Europese richtlijnen. De bouw van de KNSF-wijk en de aanleg van het kantorencomplex met alle bijbehorende infrastructuur zal onvermijdelijk een vergroting betekenen van de luchtvervuiling langs de A1. De lucht in Nederland in het algemeen en Muiden in het bijzonder is al ernstig vervuild door vrachtverkeer, personenvervoer en het intensieve vliegverkeer op Schiphol. Een beroep op de Raad van State zou mijns inziens dan ook gericht moeten zijn op deze kant van de zaak.
 • Per jaar sterven er vijfduizend mensen in Nederland door de luchtvervuiling. Hoeveel daarvan wonen er in Muiden? Het gaat niet alleen om koolmonoxide en kooldioxide, maar ook om zogenaamd “fijn stof” dat vooral door dieselmotoren wordt uitgestoten. Het wordt tijd dat men inziet dat het milieu niet ongestraft verder vervuild kan worden. Wereldwijd staat de natuur onder druk. Iedere minuut verdwijnen er planten- en diersoorten. Ook de mens is een onderdeel van de natuur, al denkt hij zelf van niet. We komen onszelf tegen, vroeg of laat.
 • Dat geldt ook voor de Randmeren. Er zijn plannen om bij de Hollandse Brug een beweegbare waterkering te bouwen, zodat bij hoogwater op het Markermeer en noordwestenwind het water niet opgestuwd kan worden richting de Eemmonding. De dijken zijn daar te laag en te zwak om een eventuele hoge stand aan te kunnen. Om Soest, Eemnes, Baarn en Amersfoort te beschermen zou het water dus bij Muiderberg tegengehouden moeten worden. Dat betekent echter dat dan hier op het Ijmeer voor de kust van Muiden de waterstand sterk kan stijgen. Zouden ze daar bij de KNSF-plannen rekening mee houden? Bij de bouw van de Schoutenwijk in ieder geval wel, want er moet een nieuwe waterkering in worden verwerkt. En Ijburg; houdt dat droge voeten?
 • De Groote Zeesluis, die vorige week nog helemaal droog stond, is inmiddels weer gevuld met water. De damwanden zijn woensdag en donderdag weggehaald en het water stroomde de kolken in. Na ruim vijf maanden stremming konden er zaterdag 16 april weer schepen de sluis passeren. Motorschip Fernandessa uit Wassenaar was om half tien ’s morgens een der eerste schepen die werden geschut. Brugwachtster Mieke Willig eiste wel een loopbrug van het sluiskantoortje naar de middelste kolk, zodat ze niet iedere keer hoefde om te lopen en de brug op en af te klimmen. Er ligt nu een noodbruggetje. De gewone loopbrug komt later terug. Ook de lantaarns moeten nog geplaatst worden en de bestrating rondom de Sluis moet worden hersteld. Vooral de kuilen voor het Sluishuis zijn een gevaar voor het verkeer.
 • Het Sluishuis zelf zal binnenkort te koop worden aangeboden. De hoop dat de gemeente Muiden het aan zou kopen om er een Muider Museum van te maken was al niet groot, maar na de ontvangst van het gemeenteblad geheel verdwenen. Er moet bezuinigd worden en niet zo’n klein beetje ook! Zo’n 850.000 euro maar liefst moet er minder uitgegeven worden. Dat gaat pijn doen bij alle inwoners. Zo wordt er 243.000 ,- euro weggehaald bij “Cultuur, sport en recreatie” en worden de lijkbezorgingsrechten verhoogd. Er worden minder subsidies verleend (25.000 euro) en de OZB en RZB gaan stijgen, plus dat de huur van gemeentelijke accomodaties wordt verhoogd. Dat hebben we meer gehoord en hoe was dat ook alweer afgelopen? De Stichting Herstelling vertrekt deze zomer uit het Muizenfort, naar boerderij Zeehoeve, nabij de UNA-centrale. Dat betekent dus dat er een gat valt in de toch al te lage huuroprengst van het Muizenfort.
 • Gelukkig kan de gemeente Muiden in 2009 een voordeel van 100.000 euro verwachten door de ontwikkeling van het KNSF-terrein. Waarschijnlijk is dit de verwachte legesopbrengst voor de te bouwen woningen en kantoren. De voorjaarsnota zal in de raadscommissie B behandeld worden op dinsdag 26 april. Dan is er ook de A-commissie, onder voorzitterschap van onze nieuwe burgemeester, mevrouw Worm. Ik heb nog niet de eer gehad haar te ontmoeten. Op donderdag 28 april zijn de C en D-commissies aan de beurt, met eventuele ontwikkelingen op het KNSF-terrein.
 • Het “ontwerpatelier” in het voormalige postkantoor aan de Burg. De Raadtsingel gaat binnenkort van start. Weesp en Muiden zullen samen bekijken hoe ze de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein willen volbouwen. Er worden ‘workshops’gehouden voor raadsleden en college-leden. Later mogen ook inwoners van Muiden en Weesp meepraten over het ontwerp van de voorkeursvariant. De nul-optie zal daarvan waarschijnlijk geen deel uitmaken.
 • Mijn naamgenoot Guus Meeuwis zingt ondertussen op de tv in Top of the Pops “Geef mij je arm”.

Ik heb, twee maanden na Zwarte Donderdag, nog steeds veel last van mijn rechterarm, schouder en nek. Een beknelde zenuw zegt de dokter. Dat kan drie tot zes maanden duren, of soms zelfs wel een jaar. Mijn laptop gaf onlangs, een jaar na aanschaf, de geest en moest geheel gereanimeerd worden. ( Dennis bedankt!) Verder ben ik al maanden bezig met het samenstellen van een boek over de jaren 1939 – 1945 in Muiden. Ik probeer 25 jaar verzamelen en uitgeven van Muider oorlogsdocumentatie te bundelen in een 100 pagina’s tellende uitgave. Deze Omnibus moet als alles goed gaat op 4 mei a.s. worden gepresenteerd aan leden van het voormalig Verzet in Muiden.

U hoort nog van mij. Tot dan, gekneusd maar niet gebroken, groeten van GK.

 

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...