E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

DE SLUIZ      JUNI/JULI 2005

SLUIZ-SPECIAL OVER DE SLUIS

 

Op zaterdag 2 juli 2005 werd de gerestaureerde Groote Zeesluis in Muiden feestelijk opnieuw in gebruik genomen. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis brengt het HAM een speciale uitgave van het Muider Maandblad De Sluiz uit. Hierin vele oude ansichten van de sluis en omgeving omstreeks het begin van de twintigste eeuw. Daarnaast ook een krantenbericht uit 1941, over een betonplaat die ook nu nog bij de restauratie van 2005 een rol heeft gespeeld. Voor foto’s van de restauratie verwijzen we naar de edities van november 2004 en april 2005.

Het gemaal op de Groote Zeesluis, dat in 1930 werd gebouwd door ir. Anton Mussert.

 

“GOED NIEUWS VOOR DE KARPERVISSCHERS: Betonplaat te Muiden blijft” (Bericht uit 1941)

(Van onzen correspondent)

MUIDEN, 24 April. – De slooping van het Vechtgemaal ondervindt van een deel der burgerij meer dan gewone belangstelling. Dat de groote ijzeren buizen, waarvan sommige gedeelten 5 á 10.000 kilo wegen, met behulp van zware kranen worden weggesleept, is zoo belangrijk niet; en het met grote moeite uit den vasten bodem ophalen van de enorme palen, welke elf jaar geleden rondom het stortgat van het gemaal moeizaam werden ingeheid, mag uit technisch oogpunt belangwekkend heeten, de belangstelling van dat deel der Muidenaren geldt iets anders. Op den bodem van het stortgat, dus aan den buitenkant van het Vechtgemaal, werd indertijd een betonplaat aangebracht. Er is in den afgeloopen zomer in de Buiten-Vecht tusschen het Vechtgemaal en het Muiderslot een hoeveelheid visch, met name karper, gevangen als nooit te voren. Aanvankelijk wisten de hengelaars niet waaraan dit moest worden toegeschreven, totdat hun een licht opging. Karper houdt zich namelijk bij voorkeur op een zeer harden grond op en juist op die betonplaat hebben massa’s karper haar bivak gekozen. Niet alleen Muidenaren en Weespers, maar ook drommen Amsterdamsche hengelaars zijn verleden jaar afgekomen op den overvloed van karper, welke zich in dit deel van de Vecht ophield. Er zijn hengelaars geweest, die op één dag zeven stuks uit de Buiten-Vecht haalden. Er werd zelfs een knaap binnengehaald, die 10 pond en 4 ons woog. Maar er gaan nog meer verhalen en wij hooren, hoe er op zonnige zomerdagen geen roeiboot meer te huur was in Muiden. Er waren karpers, die met hengel en snoer op de loop gingen, maar een half uur later weer naar de boot zwommen, waar de hengelaar zat, die zijn hengel en tuig verspeeld had. Hij had het afgebroken stuk hengel maar te grijpen om den buit machtig te worden. Visscherslatijn? Geen sprake van. Tal van ooggetuigen kunnen de oogenschijnlijk wonderbaarlijke verhalen bevestigen. Doch nu gaat het er om, of die betonplaat tegelijk met het sloopen van het gemaal, zal moeten verdwijnen. Wij hebben den slooper, den heer Van Seumeren te Utrecht, er naar gevraagd en het antwoord luidde, dat hij er niet over dacht het gevaarte, dat voor de scheepvaart geen enkele belemmering oplevert, weg te halen. De hengelaars kunnen dus gerust zijn; de betonplaat blijft en het nieuwe hengelsportseizoen belooft in Muiden dus weer heel wat.”

 

Commentaar van de redactie:

De betonplaat die de bodem van de Vecht moest beschermen bij het uitwateren van het gemaal ligt er nog steeds. Bij het aanbrengen van de stalen damwand in november 2004, stuitte men op de harde ondergrond. Er moest een apart damwandje gemaakt worden in de hoek van de Sluis. Zie de foto hierboven

Linksboven de sluisbrug vóór 1870, in het midden oa het sluishuis voor de verhoging in 1914.

Hierboven de Herengracht met op de hoek het Hof van Holland, nu Floris V, en rechts tussen de dikke bomen een nietig Wilhelminaboompje. Daaronder een heel oude foto van de Sluisstraat ter hoogte van de Doelen en nog twee kaarten met beelden van de brug en een blik op de haven.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...